Metro Radio 2 changes name to Metro 2 Radio

News about metro