John Simons looking forward to Simon Bates joining Smooth Radio

News about simon